Th1 07 Thứ Tư, 7 Tháng Một, 2015

Hai dạng mô hình giá – đảo chiều và tiếp diễn

Có hai loại mô hình giá cơ bản – đảo chiều và tiếp diễn. Như chính tên gọi của chúng(mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn), mô hình đảo chiều đề cập đến một sự đảo chiều xu hướng quan trọng. Ngược lại, mô hình tiếp diễn ám chỉ sự tạm ngừng nghỉ của thị … Đọc tiếp