Th11 30 Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, 2013

Sử dụng đường hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Đường hỗ trợ và kháng cự là một trong những công cơ bản được các tay buôn chứng khoán sử dụng để phân tích và xác định vùng biến động của giá cổ phiếu trên thị trường. Có thể ở Việt Nam, khái niệm đường hỗ trợ, đường kháng cự còn rất lạ lẫm đối … Đọc tiếp

Th11 30 Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, 2013

Bollinger Bands

Khái niệm Bollinger là một công cụ được phát triển bởi chính John Bollinger. Dải Bollinger trong phân tích kỹ thuật còn được biết điến là băng độ lệch chuẩn (standard deviation envelopes). Khái niệm này xuất phát từ quan sát thấy rằng dao động của giá cổ phiếu luôn biến đổi chứ không ổn … Đọc tiếp

Th11 30 Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, 2013

Đường trung bình di động – MA (Moving Average)

Đường trung bình di động đơn giản (Simple Moving Average – SMA) Một đường trung bình đơn giản là kiểu đường trung bình đơn giản nhất. Một cách cơ bản, một đường trung bình đơn giản được tính bằng cách tính tổng các giá đóng trong số khoảng thời gian “x” và chia cho “x”. … Đọc tiếp

Th11 30 Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, 2013

Tổng quan về các chỉ báo

Chỉ báo về dao động (Volatility Indicators) Chỉ báo về xung lượng (Momentum Indicators) Chỉ báo theo chu kỳ (Cycle Indicators) Chỉ báo cường độ thị trường (Market Strength Indicators) Chỉ báo mức hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance Indicators) Chỉ báo về xu hướng (Trend Indicators)